5 + 5 huomioon otettavaa asiaa valittaessa suomi – englanti – suomi kääntäjää

Mitä asioita on otettava huomioon ja kuinka työlle valitaan oikea kääntäjä, kun käännöksen kieliparina on suomi-englanti tai englanti-suomi?

Yksikään teksti ei käänny itsestään kieleltä toiselle, eikä laadukasta käännöstä saa aikaan koneellisella ’sanasta sanaan’ -menetelmällä. Sen sijaan jokainen käännöstyö vaatii tekstikokonaisuuden hahmottamista, inhimillistä harkintaa ja päätöksentekoa. Tässä blogitekstissä nostamme esiin käännösprosessissa vaikuttavia tekijöitä ja pohdimme, millaiset asiat vaikuttavat yleisimpien kielipariemme suomi-englanti-suomi kääntäjän valintaan.

Kääntäminen suomi-englanti-suomi-kielipareissa tuo mukanaan useita erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon käännösprosessissa. Seuraavaksi käymme läpi 5 + 5 huomioon otettavaa asiaa, jotka vaikuttavat käännöksen tekemiseen, sekä kääntäjän valintaa.

Kulttuuriset kontekstit

Kääntäjän on otettava huomioon lähtö- ja kohdekielen kulttuuriset erot ja konteksti. Esimerkiksi tietyt sanonnat, kielikuvat tai kulttuuriset viittaukset voivat olla vaikeita kääntää ilman, että menetetään alkuperäisen tekstin merkitystä tai sävyä. Kun kääntäjä saa eteensä käännettävän tekstin, hänen on ensin huomioitava missä ja milloin teksti on kirjoitettu, millaisessa kulttuurissa ja millaiselle lukijakunnalle se on laadittu sekä mitä tarkoitusta varten. Hänen on tutkittava millaisia konventioita lähtöteksti noudattaa ja sisältääkö se kulttuurisidonnaisia viittauksia. On tiedettävä, millaiselle lukijalle alkuperäisen tekstin käännös on menossa ja miksi: onko tekstin tarkoitus olla esimerkiksi informatiivinen tai myyvä. Yhtenä esimerkkinä suomi-englanti-suomi-käännöstyöstä, jossa lähtö- ja kohdekulttuurin lukijakunnan erot on otettava huomioon, voisi olla matkailualan esite. Englanninkielisissä matkailuteksteissä käytetään tyypillisesti suomenkielisiä tekstejä enemmän yltiöpositiivisia ilmauksia, sillä tekstin on oltava mahdollisimman myyvä. Suomalaiselle lukijalle matkailutekstin tulee olla hillitympi: positiivinen mielikuvamarkkinointi on tärkeää, mutta tekstin on pysyttävä silti uskottavana.

Kieliopilliset erot

Suomen ja englannin kielioppi eroavat toisistaan monella tavalla. Siinä missä suomen kielessä on 15 sijamuotoa, englannissa on vain muutama. Myös sanajärjestyssäännöt ja asioiden esittämisjärjestys poikkeavat merkittävästi kielten välillä. Englanti on myös esimerkki niistä kielistä, joissa persoonapronomini kertoo tarkoitetun henkilön sukupuolen, mutta suomen kielessä tätä eroa ei tehdä.

Sanaston eroavaisuudet

Suomi-englanti-suomi-kääntämisessä kohdataan usein sanastollisia pulmia, kun kohdekielen sanavarastosta ei yksinkertaisesti löydy sopivaa vastinetta. Tällöin kääntäjän on harkittava, onko käännöstyössä tarpeen selittää asiaa tarkemmin. Suomen kielessä vilisee esimerkiksi erilaisia ilmaisutapoja lumelle, kun taas englanninkielisissä kulttuureissa tarvitsee harvoin erotella hankea, nuoskaa, huurretta, räntää tai loskaa. Näin ollen esimerkiksi pohjoismaisen kirjailijan tekstin täsmällisestä ilmaisusta voidaan joutua tinkimään, jos kirjaa käännetään lämpimissä maissa asuville lukijoille.

Vastavuoroisesti suomen kielessä käytetään toisinaan käteviä kattotermejä kuvaamaan hyvin laajalla skaalalla erilaisia asioita. Tämä tuli esiin erään kääntämämme tuotekatalogin kohdalla, kun suomi-englanti-suomi-kääntäjämme havaitsi, miten monikäyttöinen sana laite on – sitä voi käyttää niin elektroniikkatuotteista kuin raskaan teollisuuden koneista. Sen sijaan englanniksi on mietittävä tarkkaan, millaisesta laitteesta on kyse: device, equipment, gadget, vai jokin aivan muu?

Jotkin ”viattomilta” vaikuttavat sanat ovat myös yllättävän kulttuurisidonnaisia ja herättävät lähtötekstin lukijoissa erilaisia tunteita ja mielikuvia kuin kohdekielen vastineelta tuntuva sana. Suomi-englanti-suomi-käännöksissä tällainen malliesimerkki on esimerkiksi matkailuteksteissä usein esiintyvä sana luonto, jolla on suomalaiselle lukijalle erityisen läheinen merkitys. Englanninkieliseltä vastineelta tuntuva sana nature ei kuitenkaan luo samanlaista mielleyhtymää lukijalle, joka voi olla käytännössä mistä päin maailmaa tahansa.

Vieraskielisen termistön hallinta nousee suomi-englanti-suomi-kääntäjällä tärkeään rooliin ammattikieltä sisältävien tekstien käännöstyössä. Ammattikielellä tarkoitetaan tiettyjen alojen työssä käytettävää kieltä, esimerkiksi lentoliikenteen tai energiatekniikan kieltä. Ammattikieltä käytettäessä vain toinen saman ammatin edustaja voi täysin ymmärtää, mistä toinen puhuu ja kirjoittaa. Usein kääntäjä voi olla hankkinut alakohtaista termitietoa aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta, ja voi erikoistua työssään juuri kyseisten ammattikielten kääntämiseen. Tästä syystä Konjunktuurin käännöskoordinaattori käykin aina ammattikieltä sisältävän tekstin läpi, ja jokaiselle työlle valitaan kyseisen alan termistöä tunteva kääntäjä.

Tekstityyli

Jokaisella kielellä on oma tyylinsä ja sävynsä. Hyvä kääntäjä pyrkii säilyttämään alkuperäisen tekstin tyylin ja sävyn mahdollisimman tarkasti. Tämä voi olla haastavaa erityisesti, jos alkuperäinen teksti on kirjoitettu hyvin epämuodollisesti tai asiantuntevasti.

Oman taiteenalansa tuovat myös luovaa ilmaisukykyä vaativat runojen suomi-englanti-suomi-käännöstyöt. Runojen kääntäjä voi aluksi päättää, tuleeko käännetystä tekstistä runomittainen vai vapaamuotoinen, ja pohtia sen jälkeen runon rytmiä, säkeiden sanavalintoja ja kielikuvien kääntämistä. Englannin kielelle runoja kynäillyt kääntäjämme kertookin, että hän käyttää pitkäaikaisen asiakkaamme runokäännösten kohdalla mielellään loppusoinnullisia riimejä, mikäli myös lähtökielessä on loppusointu. Tekstiä on tällöin erityisen tärkeää tarkastella kokonaisuutena, ja runon voi joutua esittämään hieman eri näkökulmasta kuin se on lähtökielellä, jotta teksti säilyttää alkuperäisen runon sävyn.

Käännösalgoritmit

Konekäännösohjelmat käyttävät algoritmeja käännösten tuottamiseen. Vaikka nämä ohjelmat voivat tarjota nopean käännösvaihtoehdon, ne eivät aina pysty säilyttämään tekstin alkuperäistä merkitystä tai sävyä, ja ne voivat tehdä virheitä erityisesti monitulkintaisissa lauseissa.

Kaikkien yllä mainittujen erityispiirteiden huomioiminen on tärkeää suomi-englanti-suomi-käännöksissä, jotta käännös toteuttaisi mahdollisimman tarkkaan saman tarkoituksen, kuin sen lähtötekstikin.

Sanna Nissinen – 2024

On siis useita syitä, miksi käännöstyö kannattaa antaa kyseistä ammattisanastoa osaavalle suomi-englanti-suomi-kääntäjälle:

Tarkkuus ja luotettavuus

Kokeneet kääntäjät, jotka ovat erikoistuneet tietylle alalle tai ammattisanastoon, ovat kuin tarkkoja hienomekaanikkoja. He paneutuvat jokaiseen yksityiskohtaan ja ymmärtävät alan salat, mikä auttaa välttämään virhetulkintoja ja epätarkkuuksia käännöksessä.

Erityisosaaminen ja kokemus

Asiantuntevat kääntäjät ovat kuin mestarikäsityöläisiä, jotka ovat hioneet taitonsa vuosien varrella. Heillä on syvä ymmärrys alastaan ja sen erityispiirteistä, joka tekee heistä paremmin varustettuja käsittelemään alan erityispiirteitä ja vaatimuksia käännöstyössään.

Tyylien ja sävyjen hallinta

Osaavat kääntäjät ovat kuin taiteilijoita, jotka taitavasti säilyttävät alkuperäisen tekstin tyylin ja sävyn oli kyse sitten teknisestä asiakirjasta, markkinointimateriaalista tai kaunokirjallisesta teoksesta. Tämä on erityisen tärkeää, kun käännös on suunnattu tietylle yleisölle tai tiettyyn kontekstiin.

Kulttuurinen tietoisuus

Ammattikääntäjät ovat tietoisia kohdekulttuurin normeista ja käytännöistä, mikä auttaa heitä laatimaan käännöksen, joka on soveltuva ja ymmärrettävä kohdeyleisölle. Tämä kulttuurinen herkkyys on olennainen osa onnistunutta käännöstä, erityisesti kun käännetään viittauksia, sanontoja tai kulttuurisidonnaisia termejä.

Työkalujen ja resurssien käyttö

Kätevästi työkaluja hyödyntävät kääntäjät ovat kuin työkalupakin asiantuntijoita. He osaavat hyödyntää erilaisia käännös- ja tietokantatyökaluja sekä muita resursseja saavuttaakseen korkean laadun käännöksen. Lisäksi he eivät epäröi turvautua vertaisarviointiin ja oikolukuapuun tarvittaessa.

Muun muassa näistä syistä oikean ammattikielen kääntäjän valitseminen jokaiselle työlle on tärkeää, kun halutaan saavuttaa korkealaatuinen ja luotettava käännös, joka vastaa alkuperäisen tekstin sisältöä ja tyyliä mahdollisimman tarkasti.

Blogitekstin suomi-englanti-suomi käännöksistä on kirjoittanut toimistomme oma auktorisoitu kääntäjä (kieliparille englanti-suomi) Sanna Nissinen.

Sanna Nissinen

Sähköposti sanna@konjunktuuri.fi
KV-asiantuntija / Tiiminvetäjä

Mitä huomioida yksityishenkilönä, kun valitset käännöstoimistoa?

Tilatessasi käännöspalveluita yksityishenkilönä on tärkeää olla perillä muutamista avainasioista varmistaakseen sujuvan prosessin ja erinomaisen lopputuloksen. Tässä artikkelissa pureudumme lyhyesti siihen, mitä kannattaa ottaa huomioon tilatessaan käännöstä yksityishenkilönä, ja miksi Konjunktuuri on olla luotettava valinta käännöstoimistoksi.

Prosessi meillä menee seuraavasti:

Toimita käännettävä materiaali heti ensimmäisenä

Tarvitsemme käännettävän materiaalin nähtäväksi, jotta osaamme antaa sitovan tarjouksen ja tarkan aikataulun, jolla käännöstyö saadaan palautettua. Voit toimittaa materiaalin meille Pyydä tarjous – lomakkeella tai suojatulla sähköpostilla osoitteessa TÄSTÄ!  

Tarjouspyynnöt käsitellään luottamuksellisesti, eikä tämä sido sinua mihinkään. Saat tarjouksen sähköpostiisi ja voit rauhassa miettiä haluatko tilata käännöstyön meiltä.

Teemme sinulle tarjouksen

Saat sähköpostilla tarkan tarjouksen, jossa kerrotaan selkeästi kokonaishinta sekä aikataulu, jolla käännöstyön ehdimme hoitamaan.

Maksutavat yksityishenkiöille: MobilePay ja Ennakkolasku

Mikäli haluat hyväksyä tarjouksemme ja tilata käännöksin, niin tilatessa käännöstä yksityihenkilönä asiakkaalla on kaksi vaihtoehtoa valita sopiva maksutapa. Konjunktuuri tarjoaa kaksi vaihtoehtoa: MobilePay ja ennakkolasku.

 • MobilePay: Nopea ja kätevä tapa suorittaa maksu mobiililaitteella. Tämä vaihtoehto sopii erityisesti niille, jotka arvostavat helppoutta ja nopeutta.
 • Ennakkolasku: Perinteinen ennakkolasku antaa mahdollisuuden tarkistaa maksut ennen palvelun käyttöä. Tämä sopii niille, jotka mieluummin hoitavat maksut perinteisen laskun avulla.

Miksi luottaa meihin?

1. Kieliparit ja laaja kääntäjäverkosto

Meiltä saat käännöksiä todella laajalle kirjolle kielipareja, kuten suomi-englanti-suomi, suomi-ruotsi-suomi, suomi-venäjä-suomi, ja yli 40 muulle kielelle. Kääntäjiä verkostossamme on yli 100, jotka kattavat eri kieliparit ja varmistavat, että saat juuri tarpeisiisi sopivat käännökset ammattitaitoisilta asiantuntijoilta.

2. Konjunktuurin luotettavuus

Konjunktuuri erottuu käännöstoimialalla vankalla kokemuksellaan ja luotettavuudellaan. Yli 30 vuoden kokemuksemme alalta kertoo pitkäaikaisista asiakas suhteista ja korkeasta ammattitaidosta käännösten parissa. Yrityksellämme on paras AAA-luokitus, joka on vahva merkki taloudellisesta vakaudesta ja sitoutumisesta asiakkaiden tyytyväisyyteen.

3. Milloin tarvitsen auktorisoidun käännöksen?

Kun käännöstarpeesi liittyvät virallisiin tai lakisääteisiin asiakirjoihin, on suositeltavaa harkita auktorisoidun kääntäjän käyttöä. Auktorisoidut kääntäjät ovat erityisesti koulutettuja ja sertifioituja ammattilaisia, jotka voivat varmistaa käännösten virallisen pätevyyden.

Esimerkiksi viralliset asiakirjat kuten syntymätodistukset, avioliittotodistukset tai oikeudelliset asiakirjat saattavat vaatia auktorisoidun kääntäjän palveluita. Auktorisoidut kääntäjät ovat perehtyneet paikallisiin lakivaatimuksiin ja varmistavat, että käännökset täyttävät kaikki tarvittavat standardit.

Konjunktuurin kokenut käännöskordinaattori tiimi osaa auttaa sinua tämänkin asian kanssa ja yhdessä juttelemalla selviää kyllä, tarvitsetko auktorisoidun käännöksen!

Lue lisää auktorisoiduista käännöksistä tästä!

Yhteenveto

Konjunktuuri tarjoaa paitsi kätevät maksutavat myös vankan kokemuksen, korkean luottoluokituksen ja laajan kääntäjäverkoston, mikä tekee siitä parhaan valinnan käännöstoimistoksi.

Projektikoordinaattori – käännösasiakkaiden hellä huolenpitäjä ja kääntäjien avulias organisoija

Kun otat yhteyttä käännöstoimistoon erilaisten käännöspulmien tiimoilta, sinua on vastassa ystävällinen projektikoordinaattori, joka esittää heti alkuun liudan tarkentavia kysymyksiä projektiin liittyen.

Mille kielille teksti käännetään? Tarvitseeko käännös auktorisoidun kääntäjän vahvistuksen? Millainen aikataulutoive käännöksellä on? Missä käännös julkaistaan? Kenelle käännös on tarkoitettu? Onko käännettävää materiaalia saatavilla muokattavassa muodossa? Käännetäänkö dokumentista aivan kaikki, vai osia siitä? Käytetäänkö amerikan-, vai brittienglannin varianttia, Brasilian portugalia vai Portugalin portugalia? Onko yrityksellä käytössä jotain omaa termistöä, jota tekstissä tulisi käyttää? Löytyykö yritykseltä rinnakkaismateriaalia käännöstyön tueksi?

Projektikoordinaattori ei toki kiusaa asiakasta turhaan, vaan pyrkii saamaan mahdollisimman tarkan kokonaiskuvan käännöstarpeesta. Materiaali luetaan läpi ja kaikki projektista heräävät kysymykset pyritään esittämään jo ennakkoon, jotta sekä asiakkaalla, että kääntäjällä olisi yhtenäinen mielikuva käännösprojektin toteutuksesta. Haastetta tulee lisää, jos projekti sisältää ison tekstikokonaisuuden monelle eri kielelle käännettäväksi ja sitä varten tarvitaan useammasta tekijästä koostuva kääntäjätiimi. Projektikoordinaattorin tehtävä on pitää kokonaisuus kasassa ja toimia asiakkaan ja kääntäjän/kääntäjien välisenä siltana. Toisinaan osapuolet voivat olla hyvinkin eri mieltä projektin osa-alueista, mikä johtuu usein siitä, että juuri nämä projektin alussa sovittavat raamit ovat jääneet epäselviksi.

Mitä kaikkea projektikoordinaattori tekee?

Lyhykäisyydessään projektikoordinaattorin tehtävään kuuluu:

 • Tarjousten ja aikatauluarvioiden laatiminen asiakkaille.
  • Hintaan vaikuttaa moni asia: kielipari, tekstin vaikeustaso, käännösmuistiohjelman analyysi, käännöksen kiireellisyys, vaadittavan DTP-työn (eli tekstin asetteluiden muokkauksen) osuus jne.
  • Aikataulua voidaan arvioida ainoastaan silloin, jos käännettävä materiaali on toimitettu nähtäväksi. Lisäksi tulee huomioida, että kääntäjillä voi olla muita töitä kesken tai jonossa, eikä käännöstyötä välttämättä pääse aloittamaan heti työn vastaanottamisen jälkeen.
 • Asiakassuhteen ylläpito.
  • Kun asiakkaan kanssa tehdään yhteistyötä vuodesta toiseen, projektikoordinaattori oppii tuntemaan asiakasyrityksen toiminta- ja viestintätavat ja osaa huomioida asiakaskohtaiset käännöstarpeet.
  • Asiakasta pidetään kartalla projektin etenemisestä ja kysytään tarvittaessa kääntäjän pyytämiä lisätietoja.
 • Töiden delegointi kääntäjille.
  • Käännöstyön vaikeustasosta ja tekstin erikoisalasta riippuen projektikoordinaattori osoittaa työn aina ensisijaisesti siihen sopivimmalle tekijälle.
  • Joskus asiakkaalla on kova kiire ja tekijä tulee löytää nopeasti, joten työhön varataan kaikista ripeimmin siihen tarttuva kääntäjä.
 • Tiedostojen konvertointi käännettävään muotoon.
  • Monesti esim. Excel- tai Word-tiedostosta PDF-muotoon tallennetut dokumentit on helppo konvertoida takaisin muokattavaan muotoon. Välillä lähtöteksti on kuitenkin skannattu tai jopa puhelimella otettu kuva, josta mikään konvertointiohjelma ei saa lukukelpoista dokumenttia käännöstyötä varten.
  • Myös isot käyttöohjeet tai visuaalisesti näyttävät PowerPoint-esitykset voivat sisältää kaavioita tai kuvatiedostoja, joissa teksti on kiinteänä osana. Tällöin asiakkaan kanssa on sovittava, käännetäänkö kuvista löytyvät tekstit esim. erilliseen Wordiin, vai tuleeko ne sisällyttää samaan dokumenttiin esim. tekstilaatikoiden avulla. Jälkimmäisessä tapauksessa projektikoordinaattori neuvottelee yhteistyöstä vielä kääntäjän kanssa.
 • Viitemateriaalin kokoaminen.
  • Kääntäjälle kootaan ja lähetetään mahdollisuuksien mukaan alakohtainen käännösmuisti, asiakkaan käyttämää alakohtaista termistöä, rinnakkaistekstejä, havainnollistavia kuvia yms. käännösprojektissa hyödyllistä aineistoa.

Mitä projektikoordinaattorilta vaaditaan?

Projektikoordinaattorin on pystyttävä hallitsemaan montaa asiaa yhtä aikaa, hahmotettava prosessien eri vaiheita ja kyettävä priorisoimaan päällekkäisiä työtehtäviä. Yhden työpäivän aikana projektikoordinaattori lähettää kymmeniä sähköposteja asiakkaan ja kääntäjien kanssa, joten hänellä on oltava hyvät organisointitaidot ja selkeä ulosanti etenkin kirjallisesti. Käännöskoordinaattorin on ajateltava asiakaslähtöisesti ja huomioitava asiakkaan tarpeet, mutta hänen on ymmärrettävä ammattimaista käännösprosessia ja tunnistettava kaikki siihen vaikuttavat tekijät. Projektikoordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä sellaisten tekstintuottajien kanssa, jotka tekevät luovaa asiantuntijatyötä ja ajattelevat viime kädessä tekstin loppukäyttäjää eli lukijaa. Hän toimii välikätenä, joka välillä opastaa ja neuvoo asiakasta ja toisaalta ohjaa kääntäjää asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kaikkein tärkeintä on, että projektikoordinaattori nauttii työstään – sillä parhaat kääntäjät ja asiakkaat saavat ne, joiden kanssa yhteistyö sujuu ja yhteydenpito tuntuu siltä, kuin viestisi omien kollegojen kanssa.