Mikä on auktorisoitu käännös?

Laillisesti vahvistettu käännös, johon viitataan usein termillä ”auktorisoitu käännös” tai ”virallinen käännös”, on auktorisoidun kääntäjän laatima oikeudellisesti pätevä käännös, joka on laillisesti saman arvoinen kuin alkuperäinen asiakirja. Auktorisoidun käännöksen tulee vastata lähtötekstiä mahdollisimman tarkasti sekä sisällöltään että ulkoasultaan, ja lähtötekstin tuleekin käännösasiakirjaan kiinteänä liitteenä. Auktorisoidussa käännöksessä on kääntäjän lisäämä nimeämisosa, vahvistuslauseke, allekirjoitus ja mahdollisesti leima.

Auktorisoidun kääntämisen prosessissa on huomioitava muutamia erityispiirteitä:

Käännös tehdään alkuperäisen dokumentin perusteella. Asiakasta pyydetään toimittamaan alkuperäinen teksti joko postitse tai tuomalla se käännöstoimistolle. Jos alkuperäisen dokumentin toimittaminen ei ole mahdollista, käännöksen nimeämisosaan merkitään, että käännös on tehty skannatun kopion perusteella.

Auktorisoitu kääntäjä liittää käännökseen erottamattomasti myös sen lähdetekstin. Lähdeteksti voi olla alkuperäinen asiakirja, notaarin virallisesti vahvistama jäljennös, tai alkuperäisen asiakirjan skannattu kopio. Skannatun kopion on oltava siisti ja painokelpoinen.

Vain käännöksen allekirjoitettu paperiversio on laillisesti pätevä, vaikka käännöksestä toimitettaisiinkin asiakkaan pyynnöstä skannattu kopio. Skannattu kopio on yleensä riittävä esimerkiksi ulkomaisille oppilaitoksille, mutta asiakkaalle toimitetaan aina myös käännöksen paperiversio.

Milloin tarvitsen auktorisoidun käännöksen?

Tarve auktorisoidulle käännökselle ilmenee yleensä silloin, kun toisen valtion viranomaiselle tulee esittää jokin tietty asiakirja tai todistaa jotakin. Auktorisoidun kääntäjän työpöydälle tulevia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi:

 • Syntymä- ja vihkitodistukset: Tarvitaan usein esim. maahanmuuttoasioita käsitteleville viranomaisille.
 • Diplomit ja tutkintotodistukset: Erityisesti ulkomailla opiskelleiden tai ulkomaille työskentelemään aikovien on saatettava nämä dokumentit paikallisten viranomaisten tai työnantajien tarkastettaviksi.
 • Avioehtosopimukset, testamentit ja kuolintodistukset: Avioero- ja perinnönjakotilanteissa tarvittavat sopimukset ja dokumentit tarvitsevat aina auktorisoidun käännöksen.
 • Oikeudelliset asiakirjat: Kuten tuomioistuinasiakirjat, sopimukset ja valtakirjat, joita tarvitaan kansainvälisissä oikeusprosesseissa.
 • Lääketieteelliset raportit: Tarvitaan erityisesti maahanmuutto- ja työviisumiasioissa, jos kohdemaan viranomainen vaatii selvitystä terveydentilasta.
 • Liiketoiminta-asiakirjat: Kuten yritysten perustamisasiakirjat, tilinpäätökset ja sopimukset, jotka käännetään liiketoiminnan kansainvälistymisen yhteydessä.
 • Viralliset kirjeet ja todistukset: Kuten viranomaisten myöntämät todistukset, suositukset ja todistukset.
 • Henkilöllisyystodistukset ja passit: Näiden käännökset voivat olla tarpeen viranomaisille tai työnantajille.

Perusperiaate on, että auktorisoitu käännös tarvitaan silloin, kun dokumentti on menossa toiseen valtioon viranomaiskäsittelyyn ja käännöksen vastaanottava taho vaatii virallisesta dokumentista laillisesti pätevän käännöksen.

Kuka voi tehdä auktorisoidun käännöksen?

Laillisesti päteviä käännöksiä voivat laatia ainoastaan auktorisoidut kääntäjät niissä kielipareissa, joihin heille on myönnetty oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä. Auktorisoitu kääntäjä on viranomainen, joka toteuttaa julkista hallinnon tehtävää laatiessaan auktorisoidun käännöksen. Auktorisoitu kääntäjä ei saa kuitenkaan laatia asiakirjasta laillisesti vahvistettua käännöstä, mikäli hän on esteellinen asian käsittelyyn.

Oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä voi hakea osallistumalla Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan järjestämään tutkintoon. Tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa muu tarvittava taito. Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Konjunktuurin toimistolla käännöstilausten parissa työskentelee myös meidän oma auktorisoitu kääntäjä Sanna, hänen auktorisoitu kielipari on englanti-suomi, Sannan yhteystiedot löydät täältä!

Voiko auktorisoidun käännöksen tehdä vain osittain lähettämästäni dokumentista?

Lähtökohtaisesti auktorisoitu käännös tehdään aina kokonaisesta asiakirjasta, eikä asiakas tai kääntäjä voi päättää, riittääkö auktorisoidun käännöksen vastaanottajalle osittainen eli otteittainen käännös. Vain käännöksen vastaanottava viranomainen voi määrittää, mitkä osat lähtötekstistä on tarpeen kääntää. Otteittaisen käännöksen laatimiseen tulee aina olla painavat perustelut ja kääntäjän tulee selkeästi ilmoittaa käännöksen nimeämisosassa ja kääntäjän vahvistuksessa, mikäli kyseessä on otteittainen käännös.

Voiko auktorisoitu kääntäjä vahvistaa toisen henkilön tekemän käännöksen?

Auktorisoitu kääntäjä vastaa itse käännöksen oikeellisuudesta ja laillisesti pätevän käännöksen oikeaoppisesta laatimisesta. Mikäli auktorisoitu kääntäjä vahvistaa toisen henkilön tekemän käännöksen, hän ottaa käännöksen nimiinsä ja vastaa sen oikeudellisuudesta. Yleensä auktorisoitu kääntäjä laatii käännöksen tästä syystä mieluiten itse alusta loppuun.

Mikä on apostille-todistus?

Apostille-todistus on julkisen notaarin antama todistus siitä, että tietyn asian allekirjoittaneella henkilöllä on ollut oikeus kyseinen dokumentti allekirjoittaa. Apostille-todistus koskee viranomaisen antamia asiakirjoja ja todistuksia, kuten myös auktorisoituja käännöksiä. Asiakkaan on itse selvitettävä, mikäli lähtötekstille tulee hakea apostille-todistus ja/tai mikäli apostille tarvitaan auktoritoidun kääntäjän allekirjoitukselle. Käännöstoimisto ei myöskään voi hankkia apostille-todistusta asiakkaan puolesta, vaan se tulee hakea suoraan DVV:ltä.

Mikäli kohdemaa ei hyväksy apostille-todistusta, mutta kohdemaan viranomainen vaatii auktorisoidun käännösiasiakirjan legalisoimista, asiakirjan laillistaminen hoidetaan asiakirjan alkuperämaan ulkoministeriön kautta.

Mille kielipareille voin saada auktorisoidun käännöksen?

Suomessa ylläpidettävässä auktorisoitujen kääntäjien rekisterissä on ainoastaan sellaisia kääntäjiä, joiden yhtenä työkielenä on suomi, ruotsi tai saame. Näiden kielten osalta auktorisoituja käännöstöitä kysytään eniten seuraaville kohde- ja lähtökielille:

 • Englanti: Koska englanti on maailmanlaajuisesti käytetyin kieli ja laajasti osana mm. kaupankäynnin, koulutuksen ja viestinnän alalla, englannin kielen käännöksiä tarvitaan monenlaisille asiakirjoille.
 • Ruotsi: Ruotsi on yksi Suomen virallisista kielistä, joten ruotsin kielen käännöksiä tarvitaan erityisesti julkisen sektorin ja viranomaisten kanssa asioimisessa.
 • Saksa: Saksa on yksi Euroopan suurimmista talouksista, joten saksankielisiä asiakirjoja käännetään esimerkiksi kaupallisen ja teknisen alan asiakkaille.
 • Ranska: Ranska on tärkeä kieli kulttuurin, diplomatian ja liike-elämän alalla, joten ranskankielisiä käännöksiä tarvitaan monille erilaisille asiakirjoille.
 • Espanja: Espanja on yksi maailman puhutuimmista kielistä, joten espanjankielisiä käännöksiä tarvitaan esimerkiksi matkailualalle, juridisille teksteille ja koulutuksen alalle.
 • Portugali: Portugalin kielen käännöksiä on kysytty paitsi EU-alueelle, myös Latinalaisen Amerikan valtioiden viranomaisasiointiin, jolloin käännöstyön tilausvaiheessa on tärkeää tietää käytettävän kielen variantti.
 • Arabia: Yksi maailman puhutuimmista kielistä ja myös merkittävä vähemmistökieli Suomessa. Käännettäviä dokumentteja ovat olleet muun muassa erilaiset todistukset ja maahanmuuttoon liittyvät asiakirjat.
 • Venäjä: Venäjä on Suomen rajanaapuri ja Suomessa asuu paljon venäläisiä, joten kielipariin liittyviä käännöstarpeita on laidasta laitaan.

Suomessa voi asua myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat saaneet oikeuden laatia auktorisoituja käännöksiä jonkin muun maan viranomaiselta ja heidän työkielipareihinsa voi siten kuulua muitakin yhdistelmiä kuin suomi ja toinen vieras kieli. Kunkin maan auktorisointikäytännöt kuitenkin vaihtelevat, eikä heistä ei ylläpidetä Suomessa virallista rekisteriä. Tällöin esimerkiksi englanti-espanja-kieliparissa auktorisoidun kääntäjän tavoittaminen on mutkikkaampaa ja joskus tilanne vaatii auktorisoidun käännöksen laatimisen välikielen kautta.

Miten saisin tietoa, onnistuuko auktorisoitu käännös minun asiakirjalleni?

Jos asiakirjat tarvitsevat auktorisoidun käännöksen, tarvitaan seuraavia ennakkotietoja:

 1. Onko dokumentti sähköisessä muodossa ja/tai voiko alkuperäisen dokumentin toimittaa kääntäjälle arvioitavaksi?
 2. Mikä on kielipari käännöstarpeelle?
 3. Mikä on käännöksen käyttötarkoitus ja toivottu aikataulu?
 4. Jos alkuperäinen teksti on kyrillisin kirjaimin kirjoitettu, on dokumentissa esiintyvien nimien kirjoitusasu ilmoitettava latinalaisin kirjaimin, sillä nimien translitteroinneissa voi olla eroja.

Jokaisen yhteydenoton jälkeen neuvomme ja ohjeistamme tarvittaessa lisää.

Auktorisoitujen käännöstarpeiden osalta sinua auttavat:

Lotta Moilanen

Sähköposti lotta@konjunktuuri.fi
Projektikoordinaattori

Atte Solaranta 

Puhelin 050 407 7620
Sähköposti atte@konjunktuuri.fi
Toimitusjohtaja & Yrittäjä

Toimisto

Puhelin 040 039 5658
Sähköposti toimisto@konjunktuuri.fi

Voit lähettää meille turvapostia TÄSTÄ

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.