KONJUNKTUURIN KÄÄNNÖSTILAUSTEN YLEISET SOPIMUSEHDOT  

1 – YLEISTÄ  

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Konjunktuuri Oy:n (jäljempänä ”Konjunktuuri”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välisiin käännös- ja kielentarkistustoimeksiantoihin, ellei toimeksiannon yhteydessä ole erityisesti toisin Konjunktuurin ja Asiakkaan välillä sovittu. Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

2 – TARJOUKSET JA SOPIMUKSET  

Konjunktuuri antaa Asiakkaalle käännöstyöstä tarjouksen ja hinta-arvion Asiakkaan toimittamien tietojen perusteella. Konjunktuurin laatimat tarjoukset/hinta-arviot eivät ole sitovia, jollei Konjunktuuri ole saanut nähtäväksi koko käännettävää tekstiä ja anna tämän jälkeen nimenomaisesti sitovaa tarjousta.  

Konjunktuuri ja Asiakas sopivat käännöksen toimitusajasta ja aikatauluun mahdollisesti vaikuttavista seikoista sopimusta tehtäessä. 

Sopimus katsotaan solmituksi, kun Asiakas hyväksyy Konjunktuurin laatiman tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti.  

Konjunktuuri pitää Asiakkaana henkilöä tai tahoa, joka antaa Konjunktuurille toimeksiannon, ellei kyseinen henkilö ole nimenomaisesti ilmoittanut toimivansa kolmannen osapuolen toimesta ja laskuun. Siinä tapauksessa Konjunktuurilla on kerrottava tilauksen yhteydessä kolmannen osapuolen nimi ja osoite sekä laskutusosoite. 

Konjunktuurilla on oikeus vaatia Asiakasta maksamaan ennakkomaksu ennen toimeksiantoon ryhtymistä. 

3 – KONJUNKTUURIN VASTUU 

Tilauksen suorittaminen  

Konjunktuuri suorittaa saamansa tilauksen parhaiden kykyjensä mukaisesti sen edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää kääntämistapaa noudattaen.  

Konjunktuuri käsittelee kaikki Asiakkaalta saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisesti. Konjunktuuri ja Asiakas voivat myös halutessaan allekirjoittaa erillisen salassapitosopimuksen. 

Vastuu virheistä ja muutoksista   

Konjunktuuri vastaa siitä, että työ on tehty sopimuksen mukaisesti. Jos lähdeteksti on epäselvä tai puutteellinen, Asiakkaan tai hänen osoittamansa yhteyshenkilön on toimitettava tarvittava selvennys, jotta vastuu käännöksestä säilyisi Konjunktuurilla. 

Konjunktuurilla on oikeus oikaista tai korjata käännöksessä olevat virheet tai puutteet. Konjunktuuri ei vastaa korjauksista tai muutoksista, joita Asiakas tai joku muu tekee käännökseen sen jälkeen, kun Konjunktuuri on sen luovuttanut Asiakkaalle.  

Konjunktuurin vastuu ei ylitä milloinkaan kyseessä olevan toimeksiannon arvoa. Konjunktuuri vastaa yksinomaan niistä vahingoista, jotka johtuvat suoranaisesti Konjunktuurin virheistä ja puutteista. Konjunktuuri ei ole vastuuvelvollinen muista vahingon muodoista, kuten välillisistä vahingoista, tulonmenetyksistä tai viivästyksistä. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa vahingon on aiheuttanut Konjunktuurin tahallinen toiminta tai törkeä tuottamus. 

Konjunktuurin vastuu on voimassa, kunnes Asiakas on tarkastanut ja hyväksynyt Konjunktuurin tekemän käännöksen. Asiasisällön tarkastaminen on Asiakkaan vastuulla. Konjunktuurin vastuu päättyy kuitenkin kymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun työ on lähetetty postitse tai muutoin luovutettu Asiakkaalle, jos Asiakas ei siihen mennessä ole kirjallisesti esittänyt Konjunktuurille työn laatuun tai laskutukseen kohdistuvia huomautuksia. Konjunktuuri vastaa edellä mainitun ajan jälkeenkin sellaisista virheistä ja puutteista, joiden Asiakas näyttää aiheutuneen Konjunktuurin tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta ja joita Asiakas ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita kymmenen vuorokauden kuluessa käännöksen toimittamisesta Asiakkaalle. Kyseisestä vastuusta Konjunktuuri vapautuu puolen vuoden kuluttua siitä, kun työ on luovutettu Asiakkaalle.  

Jos Asiakkaan määräajassa esittämä huomautus on aiheellinen, Konjunktuurin on annettava kohtuullisesti aikaa käännöksen parantamiseen tai uuden laatimiseen. Jos Konjunktuuri ei pysty kohtuudella parantamaan tekstiä tai tekemään uutta käännöstä, se voi myöntää Asiakkaalle alennuksen. Mahdollinen huomautus ei vapauta Asiakasta maksuvelvollisuudesta. 

4 – ASIAKKAAN VASTUUT 

Asiakas luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti Konjunktuurin käyttöön kaikki tilattua toimeksiantoa varten tarvittavat asiakirjat ja tarvittaessa myös tukiaineistoa, kuten aiemmat käännökset, termistöt, julkaisut ja muut hallussaan olevat perustiedot. Asiakkaan tulee ilmoittaa Konjunktuurille käännettävän tekstin käyttötarkoitus ja kohderyhmä ennen työn aloittamista. Asiakas ja Konjunktuuri sopivat tarkistusmenettelystä, toimitustavasta ja -muodosta sekä tekstin ulkoasusta. Käännetyt tekstit toimitetaan samassa tiedostomuodossa ja samaa toimituskanavaa pitkin kuin alkuperäiset tiedostot, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita tai ellei muunlainen toimitustapa ole teknisesti välttämätön. Tarvittaessa Asiakkaan tulee esitellä Konjunktuurille lähdetekstissä käytettyä erityistä menetelmää tai teknisen laitteen rakennetta tai toimintaa. Asiakas vastaa antamistaan toimeksiannon perustiedoista, ohjeista sekä määräyksistä sekä valmiin käännöksen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa.  

Jos Asiakas tekee toimeksiantoon huomattavia muutoksia sopimuksen solmimisen jälkeen, Konjunktuurilla on oikeus joko muuttaa tarjottua hintaa ja/tai toimitusehtoja tai kieltäytyä toimeksiannosta kokonaan. Halutuista muutoksista on ilmoitettava Konjunktuurille kirjallisesti. Muutoksesta aiheutuvista kustannuksista ja viivästyksistä vastaa Asiakas. 

Jos Asiakas peruuttaa toimeksiannon, Konjunktuurilla on oikeus vaatia maksu jo suoritetusta käännöksestä, työn keskeneräisiä osia varten tekemistään valmisteluista ja työlle varatusta ajasta, mahdollisista toimituskuluista, muista ylimääräisistä kuluista sekä peruutuksen aiheuttamasta vahingosta ja menetyksestä. Asiakkaan pyynnöstä Konjunktuuri toimittaa Asiakkaalle jo valmistuneet käännökset. 

5 – TIETOSUOJAEHDOT 

5.1 Käsittelyn tausta ja tarkoitus 

Asiakas toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä niiden asiakkaitaan, työntekijöitään tai muita henkilöitä koskevien henkilötietojen osalta, joita Konjunktuuri käsittelee palvelunsa toteuttamiseksi. Asiakas määrittelee rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjänä Asiakas on vastuussa Asiakkaan henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakas vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja kaikkien niiden oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, turvaamisesta ja ylläpitämisestä, jotka ovat Konjunktuurille henkilötietojen käsittelijänä tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi tämän kohdan 5 Tietosuojaehdot sekä erillisen henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta. 

Konjunktuuri toimii Asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä ja vastaa siitä, että se käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Asiakkaan puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siten kuin on tarpeen palvelun toimittamisen ja tämän kohdan 5 Tietosuojaehdot sekä erillisen henkilötietojen käsittelysopimuksen noudattamisen kannalta. 

5.2 Salassapitovelvollisuus 

Konjunktuuri pitää Asiakkaan henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus. 

5.3 Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen, Henkilötietojen siirtäminen EU-/ETA-alueen ulkopuolelle 

Konjunktuuri käsittelee Asiakkaan henkilötietoja vain käännös– ja kielentarkistuspalvelujen vaatimissa rajoissa. Lähtökohta on, että palvelua tuottaessaan Konjunktuuri voi voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa siirtää tai luovuttaa Asiakkaan tietoja tilitoimistolleen ja järjestelmätoimittajilleen, jotka ovat velvoitettuja käsittelemään tietoja vain Konjunktuurin lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten.  

Konjunktuurin Asiakkaan toimittamia henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Konjunktuurilla voi kuitenkin tarvittaessa olla oikeus siirtää palvelun toteuttamista varten Asiakkaan toimittamia henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 Jos rekisterinpitäjän vastuulla olevia Asiakkaan henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toimeksiannon yhteydessä, Konjunktuuri toteuttaa Asiakkaan puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja henkilötietojen käsittelysopimuksen vaatimusten mukaisesti. 

5.4 Henkilötietojen käsittelyn päättyminen 

Lähtökohta on, että Konjunktuuri poistaa henkilötiedot tai palauttaa ne Asiakkaalle Asiakkaan kirjallisen pyynnön mukaisesti, kun toimeksianto päättyy ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvän palvelun tarjoaminen lakkaa, henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti, ellei Konjunktuurilla ole lain tai viranomaismääräyksen mukaan säilytettävä kyseisiä henkilötietoja. 

6 – VELOITUS-/LASKUTUSPERUSTEET  

Hinnat perustuvat ennalta sovittuun lähdekielen sanahintaan, ellei hinnoittelusta ole toisin sovittu. Hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat: sopimuksen mukainen laatutaso, tekstin vaikeusaste, erikoisala, määrä ja toimitusaika. Jos hintaa ei voida etukäteen tarkasti määritellä, annetaan tarvittaessa hinta-arvio, jota voidaan tarkentaa työn edistyessä.  

Konjunktuurilla on oikeus laskuttaa tarjouksella tai tilausvahvistuksella ilmoitettu vähimmäisveloitus toimeksiannoista, joiden hinta sanaveloituksella jää alle kyseisen summan.  

Konjunktuurilla on oikeus nostaa sovittua hintaa, jos käännöksen laatiminen vaatii enemmän työtä, asiantuntija-apua ja kustannuksia kuin sopimuksen solmimisen yhteydessä voitiin kohtuudella ennakoida. Tässä tapauksessa Konjunktuurin on viivytyksettä ilmoitettava asiasta Tilaajalle. 

Kaikki annetut hinnat ovat nettohintoja. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään nettohintaan lain niin edellyttäessä. 

Konjunktuuri lähettää Tilaajan tilauksen yhteydessä vahvistamaan laskutusosoitteeseen laskun viimeistään käännöksen toimituskuukauden lopussa. 

Sopimuksen mukaisesti toimitettu käännös maksetaan kokonaisuudessaan 14 päivän sisällä laskun lähettämisestä Konjunktuurin tilille laskussa ilmoitetussa valuutassa, ellei toisin ole sovittu. Tilaaja maksaa kaikki tilisiirtomaksut sekä muut pankkikulut. 

Jos maksua ei suoriteta kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, laskun katsotaan viivästyneen välittömästi ja ilman muistutusta, jolloin Tilaajan on maksettava lainmukainen viivästyskorko laskun eräpäivästä laskun maksamispäivään saakka. Tilaajan on myös maksettava kaikki maksuvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuneet perintäkulut. 

Jos Tilaaja ei noudata sovittuja maksuehtoja, Konjunktuurilla on oikeus keskeyttää tekeillä olevat toimeksiannot ja laskuttaa tehdystä työstä. 

7 – TOIMEKSIANNON VIIVÄSTYMINEN JA PERUMINEN  

Työ on tehtävä sovittua aikataulua noudattaen. Jos kohdassa 3 tarkoitetut muutokset lisäävät tai muuten viivyttävät työtä, Konjunktuurilla on oikeus saada aikatauluun tarpeellinen pidennys.  

Konjunktuuri ei vastaa työn viivästymisestä, joka johtuu siitä, ettei Tilaaja toimita sille lähdetekstiä tai apuaineistoa joko sopimusta tehtäessä tai muuna sovittuna ajankohtana tai jos Konjunktuurin suoritus viivästyy Tilaajasta johtuvasta muusta syystä. 

Työn ennalta arvaamaton vaikeus voi olla peruste sopimuksen purkamiselle tai siirtämiselle kolmannelle osapuolelle. Havaittuaan työn olevan ennalta-arvaamattoman vaikean, Konjunktuurin on viipymättä ilmoitettava asiasta Tilaajalle. 

Jos Konjunktuurin työ viivästyy force majeure -syistä, osapuolet sopivat toimitusajan pidentämisestä tai sopimuksen purkamisesta. 

Viivästystä koskeva ilmoitus tehdään sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti heti, kun viivästys on tapahtunut tai ennakoitavissa. Viivästymisen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan erikseen. 

8 – ERIMIELISYYDET  

Tilaajan ja Konjunktuurin väliset erimielisyydet tulisi ratkaista sovittelemalla. Erimielisyydet, joita ei kyetä sovittelemaan, ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.